Rantsoenberekening op maat via CNCPS-model

Nadat hij dit systeem op enkele buitenlandse bijscholingen leerde kennen, wendt Marc Goderis van Goderis CowCompany het CNCPS-model nu volop aan bij zijn rantsoenberekeningen. Het vormt de basis voor weloverwogen beslissingen, die kunnen resulteren in een maximale melkproductie aan minimale kosten. Al is een nauwe samenwerking tussen de veehouder en de bedrijfsbegeleider hier wel een absolute voorwaarde voor succes.

CNCPS staat voor ‘Cornell Net Carbohydrate and Protein System’ en is de voorbije decennia op punt gesteld in de Amerikaanse Cornell-universiteit. Het is een empirisch voorspellingsmodel dat op basis van data en berekeningen heel wat waardevolle info kan verschaffen over de reële en gewenste ‘input en output’ van uw melkkoeien. Dat gaat veel verder dan het traditionele, Nederlandse VEM/DVE-systeem, dat voorheen als standaard gold in de melkveehouderij. Bij de vooropgestelde voedersamenstellingen kan het CNCPS-model immers ook de uitstoot en de kosten in rekening brengen, waardoor dit een uitstekende basis vormt voor uw bedrijfsvoering.

Input

Hoe gaat dit juist in zijn werk? “In eerste instantie heb ik een heleboel gegevens nodig van de veehouder, over zijn koeien en hun omgevingsfactoren“, begint vakdierenarts rund Marc Goderis. “Denk daarbij enerzijds aan het foksysteem, het aantal dieren per lactatiegroep, het kalvingsinterval, de Body Condition Score … Anderzijds voed ik de software ook met info over de staltemperatuur, de windsnelheid, het aantal zonne-uren en het aantal uren dat de koeien rechtop staan. Al deze factoren hebben een invloed op de voederbehoefte van de dieren. Door deze gegevens in te voeren, kan mijn programma mij dus al veel vertellen over de benodigde ‘intake’.”

CNCPS

Via het CNCPS-model kan u heel gericht de voederbehoefte en -toevoer in balans brengen

Daarnaast is er een steekproefsgewijze NIR-analyse nodig van de gras- en maïskuil, om na te gaan in hoeverre dit ruwvoeder beantwoordt aan die behoefte. “Het labo bezorgt mij dan een compleet overzicht van het gehalte aan vitaminen, mineralen en aminozuren, wat opnieuw dient als input voor de software. Zo kunnen we dan te weten komen welke eventuele tekorten er zijn, om die dan aan te vullen via het krachtvoer. Andersom kunnen we de overschotten wegwerken, zodat de behoefte en de toevoer perfect in balans zijn.”

Voorspellen

Het eigenlijke voorspellen gebeurt door bepaalde streefdoelen in te geven, zoals de gewenste Body Condition Score. “Door die ene parameter aan te passen, zie ik meteen alle gelinkte waarden over de verschillende fracties van koolhydraten en eiwitten veranderen, volgens de vooraf ingestelde ‘Cornell guidelines’. Op die manier kunnen we dus het rantsoen gaan bijsturen, om het model vervolgens te voorzien van nieuwe cijfers en zo de voorspelling af te toetsen aan de nieuwe werkelijkheid. Door dit procédé telkens weer te herhalen, komen we steeds een stap dichter bij dat streefdoel en doen we dus aan continue verbetering“, legt de expert van Goderis CowCompany uit.

“Op dezelfde manier kan ik zelfs het gewenste eiwit- en vetgehalte van de melk vooropstellen, volgens de specificaties van de betreffende melkerij. Zo bekomen we dus echt een rantsoen op maat van de beschouwde koeien en hun specifieke omgeving, in functie van de gewenste productie.”

Output

Dit rantsoen is natuurlijk geen constante, omdat die inputfactoren continu veranderen in de loop van het jaar en over de jaren heen. Daarbij is de impact van de wijzigingen uiteraard ook niet meteen zichtbaar. Voor de achterliggende, mathematische berekeningen houdt het CNCPS-model overigens rekening met een heleboel biologische wetmatigheden, zoals het metabolisme van de beschouwde koeien en de bacteriële werking in de pens.

Het is ook mogelijk om een bepaald eiwit- of vetgehalte in de melk na te streven, voor een maximale opbrengst

Hierdoor wordt het ook mogelijk om uitspraken te doen over de stikstofexcretie en methaanproductie, in verhouding tot het gegeven voeder. Dit is natuurlijk waardevolle informatie om als veehouder te kunnen voldoen aan het actuele stikstofakkoord. Tot slot kan het model ook de kosten en de melkprijs in rekening brengen, en kan u met de ‘income over feed costs’ dus een maximale melkopbrengst aan zo min mogelijk voederkosten gaan nastreven.

Samenwerking

Het innovatieve CNCPS-model is al ruime tijd in zwang in de VS, en krijgt nu ook hier voet aan de grond. Marc Goderis vervult daarbij een echte pioniersrol in België. “Ik schafte een softwarepakket aan en na de nodige opleidingen heb ik dit nieuwe systeem nu onder de knie. Ondertussen gebruik ik het CNCPS-model al bij enkele klanten, waar we al gauw betere resultaten konden vaststellen. De sleutel tot succes zit hem duidelijk in de samenwerking tussen mij als bedrijfsbegeleider en eigenaar van de software, en de veehouder als uitvoerder en leverancier van de gegevens“, benadrukt hij nog.

Meer weten over bedrijfsbegeleiding en rantsoenberekening? Contacteer Marc Goderis!

2023-01-10T21:25:53+00:00